I resolve – New Year 2016: Resolutions for all Horoscopes

New Year 2016 Resolutions Today astrology

In the beginning of any new year 2016, we feel like standing at the onset of some journey, and truly this journey is both external as well as internal that takes us through new places/new experiences, and new people/new perceptions and habits. Every year, we aim to improve ourselves by breaking free of our old habits and old negative patterns in our life that has begun feeling like old rut.

So, at the beginning of this New Year 2016, we are going to help you sort out what you should be looking for as your new year resolutions. What’s more surprising and exciting? It is on the basis of your astrological sign.

Read on to find out what you could throw out of your old shelves or make a little adjustment to make space for something new:-

Aries (March 21  April 19)

Perhaps some of your old projects about which you were very keen in the past are still lying incomplete. Now it’s high time that you either get rid of them and pursue something brand new or take a vow to complete what you left.

I resolve to finish my incomplete chores before I set my eyes and hands upon something new, howsoever enticing the offer be!

Taurus (April 20 May 20)

Your stubbornness and fixed energy make you a great buddy for finishing up any task you start, but it also keeps you stuck in old unhealthy habits and patterns.

I resolve to face my worst demonic habits one by one that are just spoiling my life, and break them finally!

Gemini (May 21 June 20)

Your jumpy energy takes your life on a whirlwind and people find you to a hell lot fun to be around. You need to slow down a bit this year and not to allow yourself be distracted so easily.

I resolve to apply patience here and there in life and channelize my energy to make progress in those areas of life where I still feel blocked.

Cancer (June 21  July 22)

This year calls out to you to step out of your securities and comfort zone and try the new things.

I resolve to step out of comfort zone, keeping fear and my insecurities at bay and let life take me to unknown territories on an exciting challenging journey. and truly you shall come out victorious!

Leo (July 23  Aug 22)

There is nothing more alluring than to reveal your innermost desires to the one you love, and surrender yourself to the one towards whom you are devoted.

I resolve to be more devoted this year and take my relationships to the deeper levels of love, honesty and intimacy.

Virgo (Aug 23 Sept 22)

Endless nagging and incessant nit-picking, well, you are almost done with it.

I resolve to lighten up this year, and learn to let go of the desire of controlling those who are near and dear to me, and just love unconditionally.

Libra (Sept 23 Oct 22)

It takes you centuries to make one firm decision and make up your mind on one thing declining the other altogether.

I resolve to make firmer and stronger decisions this year and to stand by them unshakable.

Scorpio (Oct 23  Nov 21)

You love to keep secrets to add up to your mysterious nature and alluring charm, but you need to stop using this art as a means of manipulating others.

I resolve to be more transparent with those near and dear to me, and invite them into my deepest secrets, and start quitting on manipulating others.

Sagittarius (Nov 22 Dec 21)

A goal without a solid plan of action is just an aimless dream. You are good at dreaming big and high but this year, you need some serious planning!

“I resolve to develop solid strategies to work upon my dreams which I very oft dream.

Capricorn (Dec 22  Jan 19)

Going after hard work and money is good for leading a good life, but enjoying life and what all it offers is also necessary for happiness.

I resolve to take time to smell roses along the line to success and put out time to spend with friends and family.

Aquarius (Jan 20  Feb 18)

Your quirkiness and revolutionary streak is loved by many, but this year demands your tolerance and acceptance (even if a little) for the traditional.

I resolve to break the mould which they have kept me in and aim to surprise everyone once again; and for the name of holy, turn the traditional times around.

Pisces (Feb 19  Mar 20)

Your compassion, love, understanding and helping nature is of no use if not put to greater use.

I resolve to extend my compassion and love and silent understanding to everyone I meet; not just family and friends.

I resolve – New Year 2016: Resolutions for all Horoscopes – Astrology Today Astrology

I resolve – New Year 2016: Resolutions for all Horoscopes

New Year 2016 Resolutions Today astrology

In the beginning of any new year 2016, we feel like standing at the onset of some journey, and truly this journey is both external as well as internal that takes us through new places/new experiences, and new people/new perceptions and habits. Every year, we aim to improve ourselves by breaking free of our old habits and old negative patterns in our life that has begun feeling like old rut.

So, at the beginning of this New Year 2016, we are going to help you sort out what you should be looking for as your new year resolutions. What’s more surprising and exciting? It is on the basis of your astrological sign.

Read on to find out what you could throw out of your old shelves or make a little adjustment to make space for something new:-

Aries (March 21  April 19)

Perhaps some of your old projects about which you were very keen in the past are still lying incomplete. Now it’s high time that you either get rid of them and pursue something brand new or take a vow to complete what you left.

I resolve to finish my incomplete chores before I set my eyes and hands upon something new, howsoever enticing the offer be!

Taurus (April 20 May 20)

Your stubbornness and fixed energy make you a great buddy for finishing up any task you start, but it also keeps you stuck in old unhealthy habits and patterns.

I resolve to face my worst demonic habits one by one that are just spoiling my life, and break them finally!

Gemini (May 21 June 20)

Your jumpy energy takes your life on a whirlwind and people find you to a hell lot fun to be around. You need to slow down a bit this year and not to allow yourself be distracted so easily.

I resolve to apply patience here and there in life and channelize my energy to make progress in those areas of life where I still feel blocked.

Cancer (June 21  July 22)

This year calls out to you to step out of your securities and comfort zone and try the new things.

I resolve to step out of comfort zone, keeping fear and my insecurities at bay and let life take me to unknown territories on an exciting challenging journey. and truly you shall come out victorious!

Leo (July 23  Aug 22)

There is nothing more alluring than to reveal your innermost desires to the one you love, and surrender yourself to the one towards whom you are devoted.

I resolve to be more devoted this year and take my relationships to the deeper levels of love, honesty and intimacy.

Virgo (Aug 23 Sept 22)

Endless nagging and incessant nit-picking, well, you are almost done with it.

I resolve to lighten up this year, and learn to let go of the desire of controlling those who are near and dear to me, and just love unconditionally.

Libra (Sept 23 Oct 22)

It takes you centuries to make one firm decision and make up your mind on one thing declining the other altogether.

I resolve to make firmer and stronger decisions this year and to stand by them unshakable.

Scorpio (Oct 23  Nov 21)

You love to keep secrets to add up to your mysterious nature and alluring charm, but you need to stop using this art as a means of manipulating others.

I resolve to be more transparent with those near and dear to me, and invite them into my deepest secrets, and start quitting on manipulating others.

Sagittarius (Nov 22 Dec 21)

A goal without a solid plan of action is just an aimless dream. You are good at dreaming big and high but this year, you need some serious planning!

“I resolve to develop solid strategies to work upon my dreams which I very oft dream.

Capricorn (Dec 22  Jan 19)

Going after hard work and money is good for leading a good life, but enjoying life and what all it offers is also necessary for happiness.

I resolve to take time to smell roses along the line to success and put out time to spend with friends and family.

Aquarius (Jan 20  Feb 18)

Your quirkiness and revolutionary streak is loved by many, but this year demands your tolerance and acceptance (even if a little) for the traditional.

I resolve to break the mould which they have kept me in and aim to surprise everyone once again; and for the name of holy, turn the traditional times around.

Pisces (Feb 19  Mar 20)

Your compassion, love, understanding and helping nature is of no use if not put to greater use.

I resolve to extend my compassion and love and silent understanding to everyone I meet; not just family and friends.